Ogłoszenia i zamówienia

KIGCP poszukuje kandydata na stanowisko: Sekretarz Rady

data publikacji: 2 października 2019 r.

w ramach realizacji projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe obowiązki:

 1. Uzgadnianie merytorycznych stanowisk z kluczowymi interesariuszami,
 2. Przygotowywanie materiałów merytorycznych na posiedzenia Rad i na potrzeby działania Rady,
 3. Przygotowywanie tekstów wystąpień dla Rady,
 4. Prowadzenie wspólnych projektów badawczych i eksperckich z innymi Radami dla uzyskania efektu synergii,
 5. Prowadzenie badań potrzeb Interesariuszy pod kątem zawierania porozumień, likwidowania barier i doprowadzania do zawierania porozumień.

Wymagania dotyczące kandydata:

 1. doświadczenie przy tworzeniu minimum jednej Sektorowej Ramy Kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 2. minimum 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w sektorze handlu,
 3. wykształcenie wyższe – mile widziane wykształcenie prawnicze lub w zakresie zarządzania,
 4. min. 3 letnie doświadczenie w realizacji przetargów po stronie Wykonawcy,
 5. doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych w tym w zarządzaniu harmonogramem i budżetem,
 6. minimum rok doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektowym,
 7. umiejętność tworzenia regulaminów i organizacji posiedzeń ciał kolegialnych.

Warunki pracy:

 1. Wymiar etatu: 1/2,
 2. Zatrudnienie na czas określony 23 miesięcy, z okresem próbnym 3 miesiące,
 3. Miejsce pracy: Warszawa.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) opatrzony klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
 3. Propozycja wynagrodzenia.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 10 października 2019 r. drogą mailową na adres: kigcp@kigcp.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji sp. z o.o., ul. Trębacka 4 pok.318, 00-074 Warszawa z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Rady”.

KONTAKT

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
t: +48 22 6309611 f: +48 22 6309725
e: kigcp@kigcp.pl

© 2020-2023 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.